Photo

Trần Văn Giàu Công nhân

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
chịu khóhọc hỏi và chăm chỉ
Contact

Send Message

To contact this candidate email Linhtutran94@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Tìm kiếm được 1 công việc lâu dài, phát triển tay nghề, ổn định cuộc sống.