Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ / Xử Lý Nợ Trực Tiếp – Bà Rịa Vũng Tàu