THỰC TẬP/ HỌC VIỆC/ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN (GIÓ, MẶT TRỜI)