Sales Promoter Assistant – Quản lý PG – Văn phòng Qui Nhơn