PRODUCTION STAFF- CÔNG TY NHẬT – HÀ NAM: 500~ 800$, TIẾNG NHẬT N2, TIẾNG ANH