NHÂN VIÊN QA TIẾNG NHẬT N3 (NHÀ MÁY 3) (TIẾNG NHẬT)