NHÂN VIÊN KINH DOANH (Khu vực Hà Nội – Vĩnh Phúc – Hòa Bình)