NHÂN VIÊN KINH DOANH BAN PHÁT TRIỂN MIỀN TÂY – CN CÀ MAU