Nhân Viên Kinh Doanh Ban Phát Triển – CH Vĩnh Long