Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn)