NAM NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ (Làm việc Tại Phan Thiết – Cần Thơ – BRVT)