CUSTOMER SUPPOR STAFF – CÔNG TY NHẬT – HÀ NAM: 500~ 800$