[Cao Bằng] Trưởng Khu Heo Đực Giống (Khai Thác Tinh)